En resa genom 2013 Medarbetare i fält Årsredovisning
2013 I KORTHET
AFGHANISTAN
Afghanistan har en av de högsta barn- och mödradödligheterna i världen. Detta beror till stor del på att kvinnor enbart får behandlas av andra kvinnor. Men många år av konflikt och ett system som inte tillåtit kvinnor att utbilda sig har lett till stor brist på kvinnlig sjukvårdspersonal. Under 2013 arbetade vi med att utbilda barnmorskor för att öka tillgången till kvalificerad förlossningsvård. Vi jobbade också på ett sjukhus i huvudstaden Kabul och med mobila kliniker bland internflyktingar i staden. I Lashkargah i Helmandprovinsen i södra Afghanistan arbetade vi på Boost-sjukhuset. I Kunduz i norr hade vi ett traumasjukhus och i Khost nära gränsen till Pakistan ett kvinnosjukhus.
Mödravårdssjukhuset i Khost. Bild Andrea Bruce.
BURMA
Under 2012 utbröt interna stridigheter i delstaten Rakhine i västra Burma. Hus brändes ner, runt 75 000 människor blev hemlösa och tvingades söka skydd i provisoriska läger. De allra flesta tillhör den muslimska minoriteten rohingyas, en förtryckt folkgrupp som även under 2013 utsattes för diskriminering och hårda restriktioner från myndig-heterna. Många av dem saknade helt tillgång till vård. Läkare Utan Gränser bistod med sjukvård till både rohingyas och till majoritetsbefolkningen i Rakhine. Vi uppmanade också regeringen att vidta åtgärder för att tillgodose behoven av sjukvård bland rohingyas. Dessutom behandlade vi människor med hiv och tuberkulos. Den över-vägande majoriteten av landets hivpositiva fick behandling av Läkare Utan Gränser.
Sintemaw-lägret i Rakhine. Bild MSF.
COLOMBIA
I Colombia har våld blivit en del av vardagen för många. Samtidigt är det många som inte får hjälp att hantera de psykologiska följderna. Det visar en rapport som Läkare Utan Gränser släppte under 2013 och som baseras på vittnesmål från mer än 4 400 patienter som behandlats i våra projekt i den södra delen av landet. De psykosociala effekterna av våld orsakar sår som är mindre synliga än de som orsakas av kulor men kan allvarligt påverka en människas liv. Patienterna löpte stor risk att drabbas av depression, ångest eller posttraumatiska besvär. Många av dem berättade om våld, hot, mord, tvångsförflyttningar eller anhöriga som mördats eller försvunnit. Läkare Utan Gränser har varit på plats i södra Colombia sedan 2005.
Mobil klinik i Cacua-provinsen. Bild Anna Surinyach.
EGYPTEN
När våldet under sommaren 2013 trappades upp i Egypten arbetade våra team med de viktigaste sjukvårdsinrättningarna runt om i landet. Efter att ha identifierat vilka behov som fanns bistod vi med mediciner och utrustning till sjukhus och kliniker på båda sidor i konflikten. Läkare Utan Gränser fokuserade på att underlätta för det egyptiska hälso- och sjukvårdssystemet att klara av tillströmningen av sårade, och att människor fick tillgång till sjukvård. Som ett komplement till den allmänna sjukvården upprättade Läkare Utan Gränser och andra organisationer fältsjukhus för att ta hand om sårade och vidareutbildade personal för att de skulle kunna ta hand om det stora inflödet av patienter.
Mor- och barnkliniken i Kairo. Bild Virginie Nguyen Hoang.
HAITI
Tre år efter jordbävningen i Haiti låg sjukvårdssystemet fortfarande i spillror. Läkare Utan Gränser, som inledde en omfattande akutinsats efter katastrofen, ansvarade under 2013 för fyra sjukhus i landet vilket innebar att tiotusentals haitier kan få gratis sjukvård av hög kvalitet. Vi behandlade också tusentals människor som fått kolera, bland annat till följd av att de saknar tillgång till rent dricksvatten och ordentliga toaletter. På flera håll i landet var Läkare Utan Gränsers koleracenter den enda möjligheter för patienter att få behandling.
Akutsjukhuset i Tabarre. Bild Yann Libessart.
564 miljoner kronor uppgick svenska Läkare Utan Gränsers totala intäkter till. Av dessa var 418 miljoner kronor insamlade privata medel. Över 245 000 privata givare bidrog till vårt arbete, bland annat gav drygt 93 000 månadsgivare drygt 136 miljoner kronor. Det totala insamlings-resultatet från privatpersoner överträffade vår målsättning.
564
HONDURAS
I Honduras näst största stad San Pedro Sula konstaterades tre gånger så många fall av den dödliga formen av denguefeber under 2013 jämfört med 2012. Läkare Utan Gränsers team inledde en insats med stöd till det största sjukhuset i staden, med fokus på akutvård till barn under 15 år. Tre av fyra patienter som behandlades på sjukhuset var barn och på två månader behandlade teamet mer än 560 barn. Denguefeber är en virussjukdom som sprids av myggor och ger influensaliknande symptom. Den kan utvecklas till blödarfeber och då vara dödlig. Det finns ingen specifik behandling för sjukdomen men med en tidig diagnos och lämplig vård kan dödligheten drastiskt minskas.
Sjukhuset i San Pedro Sula. Bild Analia Lorenzo.
JEMEN
Jemen är ett transitland för tiotusentals människor från Afrikas horn. De drömmer om en framtid i ett rikare land på Arabiska halvön eller i Europa. Men vad som möter dem är ofta människohandlare som pressar dem på pengar och ibland även utsätter dem för tortyr. Läkare Utan Gränser bistod under 2013 med hälso- och sjukvård till migranter som anlänt till interneringscentret i huvudstaden Sana’a. Vi bistod även med psykologisk hjälp. Sedan början av 2013 har vi även ett projekt i Jemen med syftet att motverka diskriminering och stigmati-sering av människor med hiv/aids. Ofta leder diskrimineringen till att människors möjlighet att uppsöka vård begränsas.
Interneringsläger i Sana’a. Bild Anna Surinyach.
KONGO-KINSHASA
Den osäkra situationen i östra Kongo-Kinshasa fortsatte under 2013 vilket bland annat ledde till att stora delar av befolkningen saknade tillgång till sjukvård. Över 100 000 människor sökte skydd i flyktingläger i närheten av Goma i norra Kivu. Förekomsten av beväpnade män ledde till en kroniskt osäker situation där våldtäkt var en del av vardagen. Läkare Utan Gränser bistod med primärvård och med vård till människor som utsatts för sexuellt våld. Vi jobbade också i andra delar av östra Kongo med primärvård, akutsjukvård, behandling av malaria, undernäring, hiv och vaccinationskampanjer. Till följd av osäkerheten var vi flera gånger tvungna att avbryta verksamheten och evakuera personalen.
Bulengo-lägret, norra Kivu. Bild Giulio Di Sturco.
MALI
Konflikten i norra Mali fortsatte under första hälften av 2013. Hundratusentals människor flydde till lugnare delar av landet eller till grannländerna Burkina Faso, Mauretanien och Niger. Läkare Utan Gränser hade team på plats i flyktinglägren och bistod med primär- och mödravård och mässlingsvaccinationer. Vi behandlade även undernärda barn. I Mbera-lägret i Mauretanien var nästan ett av fem barn undernärda och många av dem var akut undernärda redan när de kom till lägret. I Mali startade vi också akutinsatser på flera håll i de oroliga norra delarna, bland annat i Timbuktu, Gao, Douentza och Mopti. Sedan 2009 driver vi även ett barnsjukhus i Koutiala i södra Mali.
Mbera-lägret i Mauretanien. Bild Nyani Quarmyne.
MIGRATION
I oktober dog närmare 300 människor när den båt de färdades i fattade eld och sjönk utanför Italiens kust. Detta var kulmen på en lång rad tragedier som utspelade sig på Medelhavet under året. Flyktingar och migranter från länder som Libyen, Eritrea, Somalia och Syrien riskerade sina liv i jakt på en bättre och säkrare tillvaro i Europa. Under året rapporterade Läkare Utan Gränser vid flera tillfällen om de undermåliga villkoren i interneringslägren i Italien och Grekland. Vi bistod med sjukvård och psykologiskt stöd i lägren i Rom och på Sicilien samt i Grekland. Vi bistod också kvinnor som utsatts för sexuellt våld i Marocko, som är ett transitland för människor på vägen till Europa.
Paranestri-lägret i Drama, Grekland. Bild Miltos Vasiliadis.
NY ORDFÖRANDE - MONIKA OSWALDSSON
I maj 2013 valdes Monika Oswaldsson till ny ordförande för Läkare Utan Gränser. Hon efterträdde Kristina Bolme Kühn som avgick efter fyra år på posten. Monika Oswaldsson är psykolog och har arbetat för oss i fält i Haiti och i Sydsudan.
Bild MSF
6 utvärderingar och 3 mindre lärande-rapporter utfördes av svenska Läkare Utan Gränser under året. Utvärderingarna rörde projekt i Haiti, Mali, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Malawi och Kenya. Syftet med utvärderingarna är att öka det interna lärandet och utveckla verksamheten. Utvärderingsenheten på det svenska kontoret är en av två liknande enheter inom Läkare Utan Gränser.
6
NIGERIA
2013 påbörjades saneringsarbetet mot den blyförgiftade byn Bagega, i delstaten Zamfara i Nigeria. Läkare Utan Gränser fanns på plats för att bistå med medicinsk behandling men också för att säkerställa att människor som arbetar med brytning och bearbetning av malm ska kunna göra det utan att utsätta sig eller andra för blyförgiftning. Akut blyförgiftning hos barn kan orsaka allvarliga hjärnskador och död. Tillsammans med lokala hälsovårdsmyndigheter har vi behandlat patienter för kritisk blyförgiftning i Zamfara.
Guldgruva i Zamfara. Bild Olga Overbeek.
PAKISTAN
Den extremt smittsamma sjukdomen mässling spred sig i östra Baluchistan i Pakistan. Ett team från Läkare Utan Gränser fanns på plats i Dera Murad Jamali där de behandlade 159 patienter. Teamet upprättade en isoleringsenhet på sjukhuset i staden för att kunna behandla patienter med komplikationer från sjukdomen. I samband med den jordbävning som drabbade Baluchistan på hösten 2013 försökte Läkare Utan Gränser förgäves få tillstånd att bistå den drabbade befolkningen. I andra delar av Pakistan bistod Läkare Utan Gränser med gratis primär- och sekundär vård, samt akutvård till människor som drabbats av väpnande konflikter och som har bristande tillgång till sjukvård.
Distriktssjukhuset i Hangu. Bild Utako Kanasugi.
PAPUA NYA GUINEA
Läkare Utan Gränser startade under 2013 ett nytt projekt i huvudstaden Port Moresby i Papua Nya Guinea. Projektet syftade till att stötta och utbilda lokal sjukvårdspersonal i hur de kan arbeta med integrerad vård till människor som utsatts för sexuellt våld eller våld inom familjen. Papua Nya Guinea är ett av de länder som är hårdast drabbat av den här typen av våld i världen. Under 2013 överlämnade vi ett liknande projekt till det nationella hälsoministeriet i landets näst största stad, Lae, där vi fortsättningsvis stödjer projektet på distans.
Kliniken i Buin, i regionen Bougaunville. Bild Eddy McCall.
Under året hade svenska Läkare Utan Gränser 125 fält-arbetare ute på totalt 164 uppdrag. De arbetade i 39 länder varav hälften låg i Afrika. 30 procent av alla fältarbetare var läkare, 33 procent var sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och biomedicinska analytiker och 37 procent var logistiker, vatten- och sanitetsexperter, ekonomer och personalansvariga.
125
SJUKVÅRD I SKOTTLINJEN
Under 2013 startades ett internationellt projekt inom Läkare Utan Gränser med namnet »Medical Care Under Fire« (Sjukvård i skottlinjen) med fokus på att förbättra situationen för patienternas tillgång till sjukvård och personalens säkerhet. Projektet utgår från en analys av säkerhetsincidenter och attacker på sjukvård i tio olika länder och hur dessa har påverkat våra möjligheter att jobba där.
Kontoret nedbränt, Kitchanga, Kongo. Bild Giulio Di Sturco.
SOMALIA
Efter 22 år av medicinsk hjälp i Somalia var Läkare Utan gränser i augusti 2013 tvungna att avsluta alla projekt i landet med omedelbar verkan. I en miljö med allt högre tolerans gentemot mord, attacker och kidnappning av humanitära hjälparbetare var det inte längre möjligt att bistå befolkningen. Fram till dess hade våra medarbetare bland annat bistått med primärvård, behandling av undernäring, mödravård, kirurgi, insatser mot epidemier och vaccinationskampanjer. Den 18 juli 2013 kunde vi med stor lättnad meddela att våra medarbetare Montserrat Serra och Blanca Thiebaut, som i oktober 2011 kidnappades i flyktinglägret Dadaab i Kenya och senare fördes till Somalia, hade släppts fria.
Mobilt team, Hamarwenye. Bild Mohammad Daoud.
SWAZILAND
I Swaziland är 40 procent av alla gravida kvinnor hivpositiva. Läkare Utan Gränser arbetade tillsammans med landets hälsovårdsministerium med en ny innovativ metod som kallas PMTCTB+. Syftet med metoden är att alla gravida och ammande kvinnor ska få livslång behandling i ett så tidigt skeende som möjligt för att på så vis förhindra att smittan överförs från mor till barn. Läkare Utan Gränser tillhandahåller hivbehandling till 285 000 människor i 21 länder.
Föräldralösa barn i Shiselweni. Bild Giorgios Moutafis.
De fem länder som svenska Läkare Utan Gränser gav mest pengar till under året var Kongo-Kinshasa, Sydsudan, Filippinerna, Afghanistan och Zimbabwe. Av våra totala kostnader gick 90,7 procent till den ideella verksamheten medan 1,9 procent var administrativa kostnader och 7,4 procent insamlingskostnader.
5
ATTACK MOT FILMINSTALLATION
Under oktober månad 2013 utsattes vår filminstallation »En annan verklighet« för en attack. Filmen, som handlar om ett flyktingläger i Sydsudan, visades i Gallerian i Stockholm när två maskerade män rullade in rökgranater i visningsrummet. Ingen person blev skadad. Filminstallationen visades i 360 grader i ett mobilt visningsrum vilket gav åskådaren en möjlighet att kliva rakt in i den verklighet som många av våra patienter befinner sig i. Installationen visades även i Malmö och Göteborg.
Bild MSF
TCHAD
I april 2013 startade Läkare Utan Gränser ett akutprojekt i provinsen Tissi I Tchad dit runt 50 000 flyktingar från Centralafrikanska republiken och Darfur I Sudan hade sökt sig. Många av flyktingarna från Darfur var tchadier som tidigare flytt undan strider i hemlandet och som nu återvände. De flesta av dem var kvinnor och barn, varav 40 procent var yngre än fem år. Vi behandlade också malaria i Am Timam i sydöstra Tchad. Under sommaren ökade antalet malaria-fall, som är den främsta dödsorsaken bland barn under fem år, drastiskt. Tack vare Läkare Utan Gränsers akutinsats i området minskade antalet fall av sjuk-domen med 70 procent på enbart en vecka.
Akutsjukhuset i Tissi. Bild Ritu Gambhir.
VACCIN
I samband med att vaccinationsalliansen GAVI träffades i Sverige belyste Läkare Utan Gränser vikten av billigare vaccin för att barn i fattiga länder ska få ett heltäckande vaccinationsskydd. GAVI är världens främsta organ för att förbättra tillgången på vaccin i låginkomstländer. Under året publicerade vi även en artikel i Dagens Medicin där vi uppmanade Sverige att öka ansträngningarna för att göra vacciner mer överkomliga i pris. Vaccinationsinsatser räddar mellan två och tre miljoner liv varje år men ändå saknar 22 miljoner barn ett heltäckande vaccinationsskydd.
Vaccinationskampanj i Sydsudan. Bild Yann Libessart.
MEDARBETARE I FÄLT
Läkare Utan Gränsers
ordförande och generalsekreterare
om året som gått