Monika Oswaldsson
ordförande

I Sydsudan, i Syrien, i Centralafrikanska republiken och i många fler länder pågår krig och konflikter som drabbar miljontals människor.

I alla de länderna jobbar vi med människor som tvingats fly och som lever under svåra förhållanden med dålig tillgång till mat, vatten, sanitet och sjukvård.

När jag arbetade i Sydsudan vintern 2013 såg jag med egna ögon hur svår situationen kan vara i ett flyktingläger.

Mina patienter berättade om rädslan under bombanfall, brända byar och om att förlora sina barn och gamla till undernäring och enkla sjukdomar. Samtidigt kände jag ett hopp i att det går att hjälpa människor som lever i extrem utsatthet. För närvarande har vi 3 700 kollegor på plats i Sydsudan som bistår med sjukvård och rent vatten.

Ett land där vi inte längre kunde hjälpa till är Somalia som vi valde att lämna, efter mer än 20 år. Vi kunde inte längre garantera den minsta säkerhet för vare sig patienter eller personal. Eftersom vi vet att de humanitära behoven i Somalia är enorma är detta ett av de svåraste beslut som Läkare Utan Gränser någonsin har behövt ta.

Mer än hälften av våra insatser är i konfliktområden eftersom behoven där ofta är väldigt stora. Men vi jobbar också med försummade sjukdomar som hiv och tuberkulos. Hiv drabbar nästan 2,5 miljoner människor per år. Läkare Utan Gränser var en av de första att visa att det går att behandla hiv i låginkomstländer. Under fjolåret hade vi 280 000 patienter på behandling. Vi fortsätter att driva utvecklingen, bland annat genom att vi i våra projekt visar att behandling också förhindrar att viruset överförs till någon annan. Dessutom fortsätter vi att utveckla fler innovativa metoder att nå och stötta patienter under en livslång sjukdom.
Johan Mast
generalsekreterare

N är jag var i Afghanistan förra året fick jag se konsekvenserna av det krig som härjat så länge i landet. Jag besökte bland annat ett av våra akutsjukhus där vi behandlade människor som skadats av minor, skottlossningar och granater. Över huvud taget är tillgången till sjukvård mycket begränsad i Afghanistan.

Ett annat område som vi satsar mycket på är mödrahälsovård. Afghanistan är ett av de farligaste länderna i världen för gravida kvinnor och barn under fem år. På ett av våra sjukhus i landet, Khost-sjukhuset i södra Afghanistan, föds mer än 1 000 barn i månaden. Det kan man jämföra med Danderyds sjukhus i Stockholm, som är norra Europas mest aktiva förlossningssjukhus, där det föds drygt 800 barn i månaden.

Ett annat område där vi satsade mycket under året är behandling av resistent tuberkulos. En kollega till mig sade om en av de värsta formerna av tuberkulos »slå en sexa med tärningen och du överlever, annars är du död inom två år…«

De resistenta formerna av tbc utgör ett växande globalt hälsohot. Under 2013 lyfte vi behovet av bättre läkemedel och diagnostik och mer finansiering till behandling.

Men vi jobbade förstås också i Sverige. Under året samlade vi in 564 miljoner kronor, spred kunskap om humanitära kriser och sände ut 125 fältarbetare till katastrofområden runt om i världen.

Här följer ett axplock av våra insatser under 2013. Titta gärna vidare på hemsidan för att i bild och ord få veta mer om vad vi gjorde för att rädda liv och lindra nöd i de 70 länder där vi arbetar.ÅRSREDO­VISNING 2013

För räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren
för Läkare Utan Gränser,
organisationsnummer 802017-2360,
avger härmed följande årsredovisning:

FÖRVALTNINGS­BERÄTTELSE

Det internationella nätverket Läkare Utan Gränser, Médecins Sans Frontières (MSF), består av 19 sektioner och arbetar i drygt 70 länder med att bistå människor som drabbats av katastrofer, epidemier och väpnade konflikter. Genom rekrytering av fältarbetare, insamling av pengar samt press- och opinionsarbete bidrar den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser till verksamheten i fält.


2013 I KORTHET

Totalt uppgick svenska Läkare Utan Gränsers intäkter till 564 miljoner kronor, varav 418 miljoner kronor i privata gåvor och 143,5 miljoner kronor från Sida.

Från allmänheten och företag fick vi in 418 miljoner kronor, vilket var en ökning med närmare 100 miljoner kronor jämfört med 2012. Denna ökning berodde framför allt på ökade intäkter i samband med tyfonen Haiyan på Filippinerna och från testamenten.

Bidragen från Sida uppgick till 143,5 miljoner kronor, vilket var en ökning med närmare 30 miljoner kronor jämfört med 2012. Ökningen bestod dels i ett avtalstillägg och dels i fördröjda utbetalningar av medel från föregående år.

Totalt hade vi 125 fältarbetare ute på sammanlagt 164 uppdrag. Det är något färre än 2012 men över målet på 100 fältarbetare.

Påverkansarbetet fokuserade bland annat på multiresistent tuberkulos, hiv/aids, vaccin och humanitära utmaningar. Dessutom lyftes de omfattande humanitära behoven i bland annat Syrien, Kongo-Kinshasa, Burma och Centralafrikanska republiken.

Kommunikationsarbetet fokuserade bland annat på kriserna i Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Syrien. En filminstallation från ett flyktingläger i Sydsudan fick stort medialt utrymme, liksom våra insatser på Filippinerna. Vi lanserade en ny hemsida och stärkte ytterligare närvaron på Facebook och Twitter.

Här följer ett sammandrag av aktiviteterna under 2013:


REKRYTERING

Under 2013 hade Läkare Utan Gränsers svenska sektion 125 fältarbetare ute på sammanlagt 164 uppdrag i fält. De arbetade i 39 länder, varav 50 procent i Afrika, 2 procent i Amerika, 31 procent i Asien och 17 procent i Mellanöstern.

Sjuksköterskan Malin Fransson med brännskadad pojke i Burma. Bild Privat

Fördelningen mellan olika yrkeskategorier var: 30 procent läkare, 33 procent sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och biomedicinska analytiker och 37 procent logistiker, vatten- och sanitetsexperter, ekonomer och personaladministratörer. De länder dit vi skickade flest fältarbetare under året var Sydsudan, Syrien (inklusive Jordanien, Libanon och Turkiet), Kongo-Kinshasa, Filippinerna och Pakistan. Den stora flyktingkrisen i norra Sydsudan fortsatte under 2013 och i kombination med strider på andra håll i landet var många svenska fältarbetare på uppdrag i Sydsudan. Även tyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna i november föranledde en omfattande insats med många svenska fältarbetare på plats. Konflikten i Syrien gick in på sitt tredje år med stora humanitära behov, både inne i landet och i de grannländer som tagit emot syriska flyktingar. Totalt hade vi 20 fältarbetare på plats i Syrien med grannländer.

Under delar av 2013 hade vi tre fältarbetare, två sjuksköterskor och en logistiker, anslutna till Läkare Utan Gränsers akutteam. Totalt gjorde de 10 uppdrag, bland annat i Turkiet, Pakistan och Sydsudan och i samtliga fall hade de någon form av koordinerande roll.

Under året nådde vi samtliga uppsatta mål. Minst hälften av alla fältarbetare var franskspråkiga, minst 60 procent var läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och biomedicinska analytiker, och minst 65 procent har tidigare erfarenhet av fältarbetare. Vi skickade även ut fler fältarbetare på uppdrag under året jämfört med målet, 117 istället för 100.


INSAMLING

Under 2013 uppgick Läkare Utan Gränsers totala intäkter till 564 miljoner kronor, varav 418 miljoner kronor är insamlade privata medel och 143,5 miljoner kronor är bidrag från Sida. Den största delen av de insamlade medlen kommer från privatpersoner i Sverige i form av månatliga gåvor, enskilda gåvor och testamenten. Det totala insamlingsresultatet från privatpersoner överträffade vår målsättning främst tack vare mer insamlade medel från privatpersoner i samband med tyfonen Haiyan på Filippinerna och testamenten.

PRIVATA GÅVOR
Under året bidrog över 245 000 privata givare till Läkare Utan Gränsers arbete. Bland annat gav drygt 93 000 månadsgivare sammanlagt drygt 136 miljoner kronor. Intäkter från testamenten ökade kraftigt under 2013 och inbringade över 80 miljoner kronor. Gåvor genom insamlingsbrev gav cirka 51 miljoner kronor och minnes- och högtidsgåvor ökade till 25,5 miljoner kronor.

Under året bidrog företag med mer än 32 miljoner kronor genom gåvor och samarbeten. Stiftelser bidrog med över fyra miljoner kronor och Postkodlotteriet med 40,3 miljoner. Under året genomfördes även telefonkampanjer, brevutskick, sms-insamling med mera. Dessutom genomfördes insamling utomhus genom så kallad Face-2-Face och Door-2-Door i många städer i landet.

INSTITUTIONELL INSAMLING
2013 var det tredje och sista året inom det treåriga avtal som tecknades 2011 mellan Sida och Läkare Utan Gränser, i vilket Sida inom ramen för sitt humanitära anslag bidrar med finansiering till Läkare Utan Gränsers internationella insatser. Avtalet gav oss 120 miljoner kronor per år under 2011–2013 och till detta tillkom i slutet på året ytterligare 25 miljoner akutmedel tills dess att ett nytt avtal finns på plats. Under 2013 finansierade Sida totalt 19 löpande projekt i 9 länder och 15 katastrofinsatser i 9 länder. Under året gjorde Sida en extern utvärdering av vår relevans, kapacitet och erfarenhet som humanitär partner, vilket gav det positiva beskedet att vi blivit utvalda som en av Sidas elva strategiska humanitära partnerorganisationer för fortsatt samarbete. På denna grund kommer vi att förhandla fram ett nytt finansieringsavtal med Sida under 2014.


KOMMUNIKATION

Vårt kommunikationsarbete syftar till att öka kunskapen om humanitära kriser bland allmänhet och beslutsfattare. Det gäller stora och välkända katastrofer men även de som få människor känner till.

Under 2013 fortsatte vi att väcka uppmärksamhet kring kriserna i Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Kongo-Kinshasa. På plats i krigets Syrien bevittnade vi befolkningens oerhörda lidande. Vid flera tillfällen har vi uppmanat omvärlden att göra mer för att humanitär rätt ska respekteras och att hjälpen ska nå fram.

I juni lanserades vår nya hemsida. Syftet var att engagera besökarna och göra informationen mer tillgänglig och tilltalande. Arbetet med sociala medier fortsatte och vi stärkte vår närvaro på bland annat Twitter och Facebook. I slutet av året hade vi 317 431 följare på Facebook, vilket var högst av alla hjälporganisationer i Sverige.

I augusti dominerades vår mediala närvaro av att vi i Somalia tvingades avsluta alla våra projekt med omedelbar verkan. Extrema övergrepp som attacker och kidnappning av humanitära hjälparbetare tvingade oss att fatta detta beslut.

Genom ett unikt filmprojekt försökte vi föra verkligheten i fält lite närmare den svenska allmänheten. Två filmkonstnärer besökte flyktinglägret Jamam i Sydsudan och med hjälp av berättelser och bilder skapade de en filminstallation i 360 grader som under hösten visades i ett mobilt visningsrum. Kampanjen blev en stor succé med nära 20 000 besökare i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm attackerades filminstallationen av två maskerade män som rullade in rökgranater i visningsrummet. Ingen kom till skada. Denna händelse fick stor uppmärksamhet i media.

Den 8 november drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna, dödade närmare 4 000 människor och gjorde över en halv miljon hemlösa. Behoven av hjälp var enorma. Läkare Utan Gränser skickade drygt 200 internationella medarbetare, varav åtta svenskar. Tack vare att vi snabbt fanns på plats med en stor hjälpinsats och att vi hade svenskar som kunde berätta om situationen, var vi en av huvudaktörerna i utrikesnyheterna.

I samband med Världsaidsdagen i december lanserade vi en kampanj med titeln "Se det vi ser". I sju korta filmer belyste vi kampen mot hiv/aids. Genom att visa den verklighet som våra patienter och medarbetare möter hoppades vi bidra till att öppna omvärldens ögon för hur hiv än i dag drabbar människor. För att ta reda på vilka kriser svenskarna känner till genomförde vi via TNS/Sifo en undersökning. Det visade sig att en rad stora humanitära kriser är okända bland allmänheten. Några av de mest bortglömda kriserna var hivepidemin i Malawi, mödradödligheten i Burundi och den katastrofala situationen i Tchad. Detta låg till grund för Aftonbladets stora satsning på ignorerade kriser som drogs igång på julafton.

En båt med hundratals flyktingar har anlänt till Pozzallo, Italien. Bild Halimatou Amadou

PÅVERKANSARBETE

Under 2013 hade Läkare Utan Gränser flera mål med det riktade påverkansarbetet. Vi fokuserade framför allt på hiv/aids, multiresistent tuberkulos, vaccin och humanitära utmaningar. Inom dessa områden har vi specifik expertkunskap och kan fylla en viktig funktion i utformningen av svensk biståndspolitik.

Under året anordnade vi tillsammans med International Aids Alliance ett runda-bordssamtal på Sida, »Can WE end AIDS?«, där vi diskuterade vägen framåt vad gäller bekämpningen av sjukdomen och möjligheten att sätta punkt för aidsepidemin.

Det växande hotet från multiresistent tuberkulos (MDR-TB) var ett annat ämne som vi lyfte under året. Tillsammans med andra organisationer belyste vi behovet av nya och effektiva läkemedel och diagnosverktyg för MDR-TB. Inför Världshälsoorganisationens (WHO) årsmöte i maj bidrog vi bland annat med synpunkter på läget inom forskning och utveckling när det gäller tuberkulos.

Tillgång till vaccin är en annan viktig fråga som vi belyste vid flera tillfällen. I samband med det stora strategimöte som den globala vaccinationsalliansen GAVI höll i Stockholm framhöll vi behovet av bättre och billigare vaccin.

Under hösten höll även finansieringsinstrumentet Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria en påfyllnadskonferens. I det sammanhanget framhöll Läkare Utan Gränser vikten av att länder som Sverige fortsätter att ge ett stort stöd till Globala fonden för att nå internationella mål inom hivarbetet.

Flera av de kontexter där Läkare Utan Gränser arbetar belystes också i olika sammanhang. Bland annat kritiserade vi den position som Sverige intog i samband med förslaget att integrera den humanitära och den militära insatsen i Somalia. En sådan sammanblandning skulle enligt Läkare Utan Gränser medföra en risk för att humanitära aktörer inte uppfattades som neutrala och opartiska utan som en del i konflikten. Vi fortsatte också arbetet med att utbilda svensk militär i riskerna med humanitär/militär sammanblandning. Tillsammans med Röda korset, Amnesty och Läkarförbundet anordnade vi ett seminarium om sjukvård i skottlinjen.

Under året lyfte vi också fram den humanitära situationen i flera länder där vi arbetar, till exempel Syrien, Mali, Kongo-Kinshasa, Afghanistan, Burma och Centralafrikanska republiken. Bland annat har vi publicerat flera debattartiklar om det akuta behovet av ökade humanitära insatser i Syrien.

I möten med beslutsfattare har vi både lyft viktiga kontexter och specifika teman som hiv/aids, MDR-TB, undernäring och malaria. Vi hade också kontakt med beslutsfattare angående den humanitära kris som pågår vid Europas gränser, dit tiotusentals migranter och flyktingar kom under året. I dessa samtal påtalade vi bland annat bristen på tillgång till hälso- och sjukvård.

Med hjälp av en Muac-remsa mäts nivån av undernäring hos ett barn. Bild Nyani Quarmyne, Mauretanien

OPERATIVT STÖD

Baserat på förfrågningar från fält arbetar vi på det svenska kontoret med att göra utvärderingar av fältprojekten för att öka det interna lärandet och utveckla verksamheten. Dessutom har vi ett innovationsprojekt som syftar till att hjälpa fältverksamheten att hitta lösningar på problem de står inför.

Under året bidrog innovationsprojektet till exempel med att hitta en lösning på hanteringen av apotek i fält. Det operativa centret i Amsterdam vände sig till projektet för att få hjälp att förbättra de föråldrade system för apotekshanteringen som fortfarande förekommer. Inom innovationsprojektet tog man fram ett helt nytt system för registrering av patienter, diagnostisering och förskrivning av mediciner. Detta informationssystem kommer att utvecklas under 2014.

Innovationsprojektet bygger på samarbete med och ideellt stöd från forskare, företag och privatpersoner som hjälper Läkare Utan Gränser att hitta lösningar på problem som vi möter i fält.

Under året gjorde vi även sex utvärderingar och tre mindre lärande-rapporter, på begäran av Läkare Utan Gränsers operativa center. Utvärderingarna rörde projekt i Haiti, Mali, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Malawi och Kenya. För att ytterligare öka det interna lärandet infördes under året även så kallad management response, det vill säga att beställaren i en skriftlig återkoppling redovisar vad man har lärt sig av utvärderingen och vilka åtgärder som planeras. Utvärderingsenheten på det svenska kontoret är en av två liknande enheter inom Läkare Utan Gränser.

Joanna Wallén och Emilia Wiik knackar dörr. Bild MSF

MEDLEMSAKTIVITETER

För att bli medlem i den svenska ideella föreningen Läkare Utan Gränser krävs att man har påbörjat sitt arbete i fält eller har arbetat minst 13 månader på kontoret som anställd eller volontär. Dessutom krävs att medlemskapet har godkänts av styrelsen och att medlemsavgiften för det aktuella året betalats. Läkare Utan Gränsers medlemmar har rösträtt vid årsmötet. Medlemmarnas medverkan och inflytande är en av grundpelarna i verksamheten. Den sista december 2013 uppgick deras antal till 401.

Under 2013 skickades 5 interna nyhetsbrev ut till medlemmarna. Internationellt deltog medlemmar från Sverige i OCB:s (Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel) årsmöte, samt i det internationella årsmötet som hölls i Bryssel.

FÖRENINGSKVÄLLAR
Läkare Utan Gränser bjöd in medlemmar till flera föredrag och diskussioner under året. Följande ämnen behandlades: Januari: Sydsudan – Läkare Utan Gränsers insats i samband med den stora flyktingkrisen. April: Svenska Läkare Utan Gränser i framtiden – vilka utmaningar står vi inför och var vill vi vara 2017. Juni: Förberedelser inför Läkare Utan Gränsers internationella årsmöte. Augusti: Principiella beslut i svåra kontexter, t ex Somalia, Syrien och Mali. November: Filippinerna och OCB i framtiden.

Läkare Utan Gränser har också satellitgrupper som är öppna för alla som är intresserade av vårt arbete och våra aktiviteter. Grupperna är också ett sätt för fältarbetare att hålla kontakten med varandra. Det finns för närvarande en grupp i Göteborg. Satellitgruppen har under året anordnat många förenings- och informationskvällar på olika teman.

ÅRSMÖTE
Den 17–18 maj höll Läkare Utan Gränser årsmöte i Stockholm. De drygt 100 deltagarna (varav 72 medlemmar) valde en ny styrelse och gick igenom resultaten för det gångna året. Dessutom lades fyra motioner fram varav två godkändes, en motion om att ha tydligare guidelines för valberedningen och en om att de nordiska sektionerna bör slå sig samman. Stadgarna uppdaterades likaledes.

En debatt hölls om etiska vägval i det medicinska humanitära arbetet. Det fanns även plats för öppna debatter, det vill säga deltagarna valde själva vad de ville diskutera.


STYRELSEN SOM VALDES
Ordförande: Monika Oswaldsson, psykolog
Vice ordförande: Katrin Kisswani, sjuksköterska
Sekreterare: Catherine Johnsson, pressansvarig
Kassör: Helena Källerman, ekonom
Ordinarie ledamöter: Karin Fischer-Liddle, sjuksköterska (avgick från styrelsen i juni 2013), Sara Hjalmarsson, sjuksköterska, Arash Izadkhasti, läkare
Internationella ledamöter: Linn Biörklund,
Humanitarian affairs officer: Luis Encinas, sjuksköterska
Suppleanter: Anna Lindfors, läkare, Kerim Metahni, HR-ansvarig
Till valberedningen valdes: Kristina Bolme Kühn, Anna Jansson, Mikael Mangold, Sara Kitabwalla
Till revisor valdes:
Pernilla Varverud (Grant Thornton)
Till ställföreträdande revisor valdes:
Susanna Johansson (Grant Thornton)


NÄRVARO VID 2013 ÅRS STYRELSEMÖTEN

Styrelsemedlemmar Närvaro/antal möjliga möten
Linn Biörklund ** 6/9
Kristina Bolme Kühn* 5/5
David Cremoux * 1/5
Luis Encinas ** 6/9
Pieter-Jan van Eggermont **** 0/1
Karin Fischer-Liddle ****** 1/3
Iman Hamadeh * 3/5
Sara Hjalmarsson ** 7/9
Arash Izadkhasti ** 9/9
Catherine Johnsson ** 9/9
Karima Hammadi **** 0/5
Helena Källerman 10/14
Katrin Kisswani** 8/9
Anna Lindfors 11/14
Kerim Metahni *** 12/14
Monika Oswaldsson 14/14
Guiseppe Scollo * 0/5
Katja Wallander* (frånv pga sjukdom) 1/5

* Mandatperioden slut 18 maj 2013
** Invaldes till styrelsen 18 maj 2013
*** Avgick ur styrelsen 18 maj 2013, samt invaldes för ett nytt mandat samma dag
**** Avgick ur styrelsen 15 februari 2013 (0,5 år kvar av mandatet)
*****Avgick ur styrelsen 18 maj 2013 (1 år kvar av mandatet)
****** Avgick ur styrelsen 28 juni 2013 (3 år kvar av mandatperioden)Fatiamata Walet Mohamedoun väntar på sin syster som behandlas för undernäring i Mbera-lägret, Mauretanien.
Bild Nyani Quarmyne.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen sammanträdde vid 14 tillfällen under 2013.

I maj utförde styrelsen en utvärdering av det egna arbetet, denna har legat till grund för årets arbete och följdes upp i januari 2014.

Styrelsen har tillhandahållit styrelseutbildning till alla styrelsemedlemmar, inklusive sex nya medlemmar, vilket har bidragit till stabilitet i vårt uppdrag. Under hösten 2013 inledde vi ett arbete med att utveckla processen för beslutsfattande och beslutsunderlag för Läkare Utan Gränser i Sverige, i samarbete med en extern konsultfirma. Processen prövas under våren 2014. Ett annat fokus för vårt arbete under året var budgeten, uppdatering av den 3-åriga strategiska planen liksom uppföljning av verksamheten.

Som en konsekvens av den motion som lades fram vid årsmötet 2013 har styrelsen inlett ett analysarbete av förutsättningar och modeller för ett närmare samarbete (och eventuellt sammangående) mellan de skandinaviska sektionerna av Läkare Utan Gränser. Två externa konsultfirmor har varit involverade för att studera tänkbara modeller och deras respektive konsekvenser. Resultaten diskuterades på Läkare Utan Gränsers årliga sammankomst för de skandinaviska sektionerna (PowWow) av 124 norska, danska och svenska medlemmar. Dessutom har information gått ut i ett gemensamt nyhetsbrev och diskuterats på en medlemskväll. Två gemensamma skandinaviska styrelsemöten har genomförts liksom ett antal video- och telefonkonferenser. De aktiviteter som redan finns för skandinaviskt samarbete har diskuterats och den gemensamma tjänsten som utbildningskoordinator har återrapporterat resultat och utvecklingsområden för sitt fortsatta arbete.

Samarbetet med OCB (Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel) har utvecklats ytterligare, bland annat har en ny strategisk 3-årsplan för det operativa arbetet tagits fram och diskuterats, där de skandinaviska länderna har gett gemensam feedback innan planen godkändes. Den svenska styrelsens representant för OCB lade fram en motion vid årsmötet i Bryssel om humanitär etik, som ett resultat av den debatt som förts på svenska årsmötet.


FRAMTIDA UTVECKLING

De humanitära behoven förutspås inte minska under de kommande åren. Till följd av ett ökat antal naturkatastrofer, konflikter och bristande tillgång till sjukvård världen över kommer det tvärtom att finnas ett ökat behov av Läkare Utan Gränser. Samtidigt ser vi oroande exempel på hur sjukvård, patienter och personal blir till måltavlor i alltmer svårarbetade konflikter. Detta sätter oss på prov när det gäller hur vi bygger upp våra program och ökar kraven på att vi är tydliga med våra intentioner. Vi finns till för att rädda liv och lindra nöd och har inga dolda agendor, varken politiska, religiösa eller andra.

En positiv utveckling som vi tror kommer att fortsätta under 2014 är att vi lyckas nå fler människor med hivbehandling, bland annat tack vare den framgångsrika modellen med decentraliserad behandling och så kallade patientklubbar som gör det enklare för människor att testa sig och påbörja behandling. Även arbetet med att få ner mödradödligheten i många områden där vi arbetar kommer att fortsätta under 2014.

Under 2014 kommer vi att ta fram en ny strategi för rekryteringen av fältpersonal. Att utvärdera fältprogram och lära av genomförda insatser, liksom att hjälpa fältverksamheten att finna lösningar på problem de står inför, är några av de områden vi kommer att stärka under året. Under året planeras även samarbetet mellan de skandinaviska Läkare Utan Gränser-föreningarna att öka, vilket vi tror kan förenkla den internationella styrningen och ge plats för effektivisering.

Ekonomisk översikt


RESULTAT-
RÄKNING
Not 2013 2012
verksamhets-
intäkter
Insamlade medel 1 418 242 241 320 088 886
Försäljning varor egenvärde 2 5 900 3 800
Summa medel från allmänheten 418 248 141 320 092 686
Bidrag från Sida 3 143 500 000 116 062 800
Summa medel myndigheter/org 143 500 000 116 062 800
Medlemsavgifter 59 200 85 419
Övriga verksamhetsintäkter 4 1 851 190 433 363
Summa övriga verksamhetsintäkter 1 910 390 518 782
Summa verksamhetsintäkter 563 658 531 436 674 268
verksamhets-
kostnader
Ändamålskostnader 6 -511 918 691 -392 656 997
Insamlingskostnader -41 914 044 -35 525 804
Administrations-
kostnader
-10 538 479 -9 317 399
Summa verksamhets-
kostnader
5 -564 371 214 -437 500 200
Verksamhets-
resultat
-712 683 -825 932
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 777 833 872 713
Räntekostnader och liknande resultatposter -22 824 -16 289
Summa resultat från finansiella investeringar 755 008 856 424
Årets resultat 42 326 30 492
BALANSRÄKNING
Not 31 dec 2013 31 dec 2012
tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 3 723 211 810 480
Summa anläggningstillgångar 3 723 211 810 480
omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 8 6 203 545 10 718 057
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 9 11 601 969 3 778 217
Summa anläggningstillgångar 17 805 514 14 496 274
Kassa och bank 90 544 906 105 965 052
Summa omsättningstillgångar 108 350 420 120 461 326
Summa tillgångar 112 073 631 121 271 805
eget kapital och skulder
Eget kapital 10
Balanserat kapital 59 619 29 127
Årets resultat 42 326 30 492
Summa eget kapital 101 945 59 619
kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 366 930 5 851 001
Skuld Läkare Utan Gränser-projekt 11 81 260 239 73 489 217
Övriga skulder 12 19 846 923 38 098 871
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 6 497 595 3 773 097
Summa kortfristiga skulder 111 971 687 121 212 186
Summa skulder och eget kapital 112 073 631 121 271 805
Ställda säkerheter - -
Ansvarsförbindelser - -
KASSAFLÖDES-
ANALYS
2013 2012
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat -712 683 -825 932
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Avskrivningar 1 563 879 558 556
Erhållen ränta 777 833 872 713
Erlagd ränta -22 824 -16 289
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 606 205 589 048
Ökning av fordringar -3 309 240 900 477
Minskning av leverantörsskulder -1 484 071 3 375 054
Ökning av skuld Läkare Utan Gränser projekt 7 771 022 -7 179 997
Minskning av övriga kortfristiga skulder -15 527 457 32 947 498
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 943 541 30 632 080
investerings-
verksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 476 611 -783 358
Kassaflöde från investerings-
verksamheten
-4 476 611 -783 358
Minskning av likvida medel -15 420 146 29 848 724
Likvida medel vid årets början 105 965 052 76 116 328
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut 90 544 906 105 965 052
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Läkare Utan Gränsers redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll (SI). Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

VERKSAMHETSINTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Gåvor redovisas normalt enligt kontantprincipen, i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning.

insamlade medel

I insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, testamenten, företag, organisationer, stiftelser och fonder. Till insamlade medel räknas också gåvor från företag som åtagit sig att skänka en viss procent av sin försäljning till Läkare Utan Gränser. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.

Gåvor i form av värdepapper och fastigheter avyttras så fort dessa har övergått i Läkare Utan Gränsers ägo. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärde.

medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i insamlingsorganisationen och intäktsredovisas det år de avser.

bidrag

Som bidrag räknas likvida medel erhållna från ett offentligrättsligt organ. Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom Sida. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader

Ändamålskostnader, kostnader ideella verksamheten, är sådana kostnader som kan hänföras till Läkare Utan Gränsers uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår Sida-medel utbetalade från Läkare Utan Gränser till fältprojekt och medel från allmänheten som allokerats till utlandet. Här ingår också alla kostnader, inklusive löner och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal och media- och opinionsbildande verksamhet. Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna, och kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet, d.v.s. de kontor som finns i anslutning till fältprojekten.

insamlingskostnader

Med insamlingskostnader menas samtliga kostnader relaterade till insamling av medel från allmänheten. Detta inkluderar löner, sociala avgifter, kostnader för att producera och distribuera brev och direktutskick, annonsering och andra insamlingsaktiviteter. Här ingår även de till
insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår löner och sociala avgifter för generalsekreterare, ekonomi- och administrativ personal, kostnader för styrelsen samt de till administrationskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

TILLGÅNGAR
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.

fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

skulder

Skulder värderas till nominellt värde.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, d.v.s den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

NOTER
Not 1 / Insamlade medel
Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2013 2012
Allmänheten 343 122 660 272 647 940
Företag 32 490 281 17 061 985
Externa stiftelser och fonder 2 329 300 1 378 961
Postkodlotteriet 40 300 000 29 000 000
Summa 418 242 241 320 088 886

Nedan följer en specifikation över insamlade medel öronmärkta för specifika ändamål och ej öronmärkta gåvor.

Fördelning 2013 2012
Afghanistan 5 700 3 925
Afrika 63 125 47 100
Afrikas Horn 14 300 159 922
Akutfonden* 18 466 945 9 998 909
Bangladesh 565 600
Barn 1 308 340 1 413 861
Burma 5 000 5 060
Centralafrikanska republiken 5 110 1 000
Chagas sjukdom - 2 500
Colombia 1 000 161 973
Darfur - 500
Diarrésjukdomar 500 -
Egypten 425 -
Etiopien - 6 020
Filippinerna 14 715 923 -
Gaza 2 750 4 250
Glömda kriser 38 350 -
Haiti 74 776 67 851
HIV 100 2 650
Indien 920 12 175
Iran 2 180 200
Jemen - 100
Kala Azar - 2 500
Kenya 595 000 78 530
Kina 50 -
Kirgizistan 2 000 -
Kolera 2 000 3 000
Kongo-Kinshasa 65 863 11 250
Kvinnohälsa 8 539 6 300
Kvinnor 2 746 660
Libanon 7 300 -
Libyen - 100
Madagaskar 900 -
Malaria 3 485 4 505
Mali 1 200 -
Mässling 12 917 1 700
Niger 10 000 -
Nigeria 504 816 735 000
Pakistan 1 365 390
Palestina 5 675 820
Rent vatten 1 310 6 550
Sahel 1 700 500
Sierra Leone 250 -
Snäckfeber - 2 500
Somalia 200 511 592
Sudan 2 400 296 480
Sydafrika 9 000 000 1 000
Sydsudan 2 423 698 1 253 447
Swaziland 2 000 -
Syrien 1 591 581 130 076
Tjetjenien - 200
Undernäring 600 270
Vaccinationer 3 435 1 930
Zambia - 50
Delsumma 48 957 039 14 937 946
Ej öronmärkta 369 285 202 305 150 940
Summa 418 242 241 320 088 886

*Av de totalt 18 466 945 kr som samlades in via Läkare Utan Gränsers akutfond används 6 786 101 kr i Filippinerna, 2 255 852 kr i Sydsudan, 945 kr i Somalia och 7 582 393 kr i Syrien.

Not 2 / Försäljning varor egenvärde

Här avses försäljning av T-shirts producerade av Läkare Utan Gränser, totalt 5900 kr.

Not 3 / Bidrag från Sida

Projektmedel utbetalades från Sida och Forum Syd till Läkare Utan Gränser för att användas i följande länder

Läkare Utan Gränser - projekt 2013 2012
Burma 4 000 000 5 000 000
Centralafrikanska republiken 10 000 000 10 000 000
Etiopien 5 000 000
Guinea 4 000 000
Filippinerna* 15 000 000
Haiti 18 000 000 8 000 000
Indien 4 000 000 4 500 000
Kamerun 1 000 000
Kongo-Kinshasa 24 500 000 11 000 000
Liberia 2 000 000
Mauretanien 4 000 000
Niger 14 000 000 12 000 000
Nigeria 2 000 000
Sierra Leone 5 000 000 7 000 000
Sydafrika 3 000 000 6 000 000
Sydsudan 30 000 000 26 000 000
Tchad 12 000 000 10 000 000
Uganda 2 000 000
Kurs internationell hälsa** 562 800
Summa 143 500 000 116 062 80o

*Efter årets slut beslutades att 10 000 000 kr av medel allokerade till Filippinerna 2013 istället kommer användas vid andra akuta insatser. Därmed ökar allmänhetens andel av finansieringen till insatsen i Filippinerna.

**2012 bidrog Sida med 562 800 kr för att finansiera den förberedande kurs i internationell hälsa som är obligatorisk för våra medicinska fältarbetare.

Not 4 / Övriga intäkter

Denna post utgörs av intäkter för Läkare Utan Gränsers utvärderings- och innovationsarbete, förberedande kurs för fältarbetare, uthyrning av hörsal, intäkter i samband med föreningsaktiviteter (framför allt årsmötet) och anordnarbidrag från arbetsförmedlingen.

Not 5 / Personal
medelantalet anställda 2013 2012
Kvinnor 46 39
Män 21 16
Totalt för organisationen 67 55

I antal anställda ingår korttidsanställda för aktiviteter som
till exempel face-to-face.

styrelsen 2013 2012
Kvinnor 7 7
Män 3 4
ledningsgrupp och generalsekreterare 2013 2012
Kvinnor 3 3
Män 3 3
löner och ersättningar 2013 2012
Styrelse* 280 167 264 000
Generalsekreterare** 595 545 601 942
Övriga anställda 21 782 644 18 540 558
Summa 22 658 356 19 406 500

* Arvode för styrelseordföranden enligt beslut på årsmötet (2012 och 2013). I övrigt har inga arvoden utgått, endast ersättning för direkta kostnader i samband med styrelsearbete.

** I generalsekreterarens anställningsavtal ingår ingen rätt till avgångsvederlag utöver normal uppsägningstid enligt lag.

sociala kostnader 2013 2012
Pensionskostnader för generalsekreteraren och styrelsen 99 492 113 728
Pensionskostnader övriga anställda 1 431 339 1 212 884
Övriga sociala kostnader 6 983 726 5 887 547
Summa 8 514 557 7 214 159

I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda. Under året har ca 93 personer arbetat ideellt för organisationen på kontoret i Stockholm. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen, men omfattar ungefär
15 315 timmar, motsvarande ca 8 heltidstjänster. Under året har 819 856 kr i lönebidrag från Arbetsförmedlingen erhållits.

Not 6 / Kostnader ideella verksamheten

I denna post ingår medel allokerade till utlandet (496 883 890 kr), som utgörs av beviljade Sida-medel utbetalade från Läkare Utan Gränser till fältprojekt (142 065 000 kr) och medel från allmänheten som allokerats till utlandet (354 818 890 kr), samt alla kostnader, inklusive löner och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal (5 060 917 kr), operativt stöd och påverkansarbete (3 248 202 kr) samt media- och
opinionsbildande verksamhet (6 725 682 kr).

I kategorin medel till fältprojekt ingår fältkostnader för internationella fältarbetare, nationellt anställd personal, medicinskt materiel, läkemedel, nutrition, transport, frakt, lager, löpande fältadministration, logistiskt materiel, vatten, sanitet samt utbildning och stöd till lokala organisationer.

6.1 / Läkare Utan Gränser – projekt

Sida-medel har utbetalats till följande Läkare Utan Gränser-projekt:

Läkare Utan Gränser - projekt 2013
Burma 3 960 000
Centralafrikanska republiken 9 900 000
Filippinerna* 14 850 000
Haiti 17 820 000
Indien 3 960 000
Kongo-Kinshasa 24 255 000
Niger 13 860 000
Nigeria 1 980 000
Sierra Leone 4 950 000
Sydafrika 2 970 000
Sydsudan 29 700 000
Tchad 11 880 000
Uganda 1 980 000
Summa 142 065 000

*Efter årets slut beslutades att 10 000 000 kr av medel allokerade till Filippinerna 2013 istället kommer användas vid andra akuta insatser. Därmed ökar allmänhetens andel av finansieringen till insatsen i Filippinerna.

6.2 / Medel från allmänheten har använts enligt följande (i kr):
Land Belopp
Afghanistan 18 700 720
Bahrain 32 709
Bangladesh 4 439 112
Bulgarien 310 643
Burma 10 538 335
Burundi 8 182 805
Centralafrikanska republiken 6 027 143
Colombia 900
Egypten 2 383 967
Elfenbenskusten 316 208
Etiopien 1 765 295
Europeisk migration 61 124
Filippinerna* 20 265 069
Grekland 472 939
Guinea 5 859 140
Haiti 10 803 406
Indien 7 431 012
Irak 700 000
Iran 1 962
Italien 712 452
Jemen 2 000 000
Kambodja 731 763
Kenya 3 694 105
Kina 45
Kirgizistan 1 800
Kongo-Kinshasa 38 148 884
Libanon 6 570
Libyen 3 743 150
Madagaskar 810
Malawi 4 966 123
Mali 751 787
Mauretanien 3 810 479
Mobilt projektstöd 1 776 152
Moçambique 6 631 280
Niger 4 708 879
Nigeria 3 000 000
Pakistan 7 913 264
Palestinska områdena/Gaza 7 583
Sierra Leone 4 558 178
Somalia 13 046 877
Sudan 2 400 808
Swaziland 4 000 000
Sydafrika 15 118 551
Sydsudan 22 357 053
Syrien 10 154 506
Ukraina 1 950 915
Uzbekistan 3 000 000
Zimbabwe 18 372 060
Summa 275 856 563

*Av medel allokerade till Filippinerna kommer 12 043 078 kronor att användas 2014.

** Av medel allokerade till Sydafrika kommer 5 400 000 kronor att användas 2014 och 2015.

Indirekta operativa kostnader 31 747 924
(Kostnader hos den operativa sektionen i Bryssel: operativt och medicinskt stöd, logistikcentra samt information från fält med mera).
Överskott hos den operativa sektionen i Bryssel för framtida verksamhet inom det ideella ändamålet. 38 899 508
Kampanjen Access to Essential Medicines 1 423 214
Bidrag till internationella kontoret 4 108 222
Bidrag till forskningsinitiativet DNDi ">(Drugs for Neglected Diseases initiative) 2 602 361
MSFs internationella innovationsfond 181 099
Summa medel allokerade till utlandet 496 883 890
Media- och opinionsbildande verksamhet 6 725 682
Operativt stöd och påverkansarbete 3 248 202
Rekrytering av fältpersonal 5 060 917
Total summa ändamålskostnader (not 6.1 och 6.2) 511 918 691
Not 7 / Inventarier
2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 043 665 6 964 668
Inköp 4 476 611 783 358
Försäljningar/utrangeringar -2 350 904 -1 704 361
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 169 372 6 043 665
Ingående avskrivningar -5 233 186 -6 378 991
Försäljningar/utrangeringar 2 350 904 1 704 361
Årets avskrivningar -1 563 879 -558 556
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 446 161 -5 233 186
Utgående planenligt restvärde 3 723 211 810 480

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 3–5 år som avskrivningstid för inventarier. Avskrivningarna fördelas på administrations-, insamlings-, kommunikations- och rekryteringsavdelningen i förhållande till antalet anställda på respektive avdelning.

Not 8 / Övriga fordringar

Denna post avser bland annat fordringar på andra Läkare Utan Gränser-sektioner, framför allt rese- och vaccinationskostnader för fältpersonal betalade i Sverige och fakturerade till projektansvarig Läkare Utan Gränser-sektion. I posten ingår även fastigheter som var under försäljning vid årsskiftet. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 9 / Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013-12-31 2012-12-31
Förutbetald hyra 29 574 536 729
Övriga förutbetalda kostnader 239 275 244 790
Insamlade medel 2013 vilka utbetalats
till Läkare Utan Gränser 2014
11 333 120 2 996 698
Summa 11 601 969 3 778 217
Not 10 / Eget kapital
Balanserat kapital Summa
Ingående balans 59 619 59 619
Årets resultat 42 326 42 326
Belopp vid årets utgång 101 945 101 945
Not 11 / Skuld Läkare Utan Gränser-projekt

Avser den del av de till fältprojekten allokerade medlen som ej utbetalats per 2013-12-31. De allokerade medlen har betalats ut i början av 2014.

Not 12 / Övriga skulder
2013-12-31 2012-12-31
Källskatt 638 015 582 792
Skuld Sida för ränta på Sida-medel 2 635 156 023
Löneskatt 762 159 721 804
Övriga poster 8 444 119 138 252
Skuld till Sida avseende
ej utnyttjade projektmedel
10 000 000 36 500 000
Summa 19 846 929 38 098 871
Not 13 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-12-31 2012-12-31
Semesterlöner 1 106 597 922 579
Upplupna sociala avgifter 813 623 753 957
Övriga poster 4 577 376 2 096 562
Summa 6 497 595 3 773 097
REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Läkare Utan Gränser
org.nr 802017-2360

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Läkare Utan Gränser för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Läkare Utan Gränser för år 2013.

Styrelsens ansvar. Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 25 april 2014

Pernilla Varverud, Auktoriserad revisor

Grant Thornton Sweden AB

TACK FÖR ERT STÖD!

Läkare Utan Gränser vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till vårt arbete under 2013. Vi vill även särskilt tacka de privatpersoner som genom gåvor och testamenten gett oss sitt förtroende.


STORT TACK TILL VÅRA FÖRETAGSPARTNERS:

GodEl/GodFond
Interflora
Svenska PostkodLotteriet
Sweco
Swedbank Robur Humanfond
Swedavia
Walleniusrederierna AB


VI MOTTOG GÅVOR OCH TJÄNSTER
TILL ETT VÄRDE ÖVER 100 000 KRONOR FRÅN:

Acne Studios, AB Akademiska Hus AB, Altor Equity Partners AB, Ansgarius-Stiftelsen, Axel F & Vilna Lindmarkers Stiftelse, Axstores AB, Bygg Göta Göteborg AB, Calligraphen AB, Cementa AB, Chalmers Studentkår, Claes August Kugelbergs Stiftelse, Cohr Group, Connecta, Dakapo, Delphi, Depona AB, Eugen Wiberger AV, Euro Sko Group Sverige AB, Fortum OYJ, Föreningen Delta, Lions Club Stenungsund, Metodistförsamlingen i Linköping, Micronic Mydata AB, Mindset, NCC AB Corporate Communications, NCC Construction, Ogeborg, Paul Ronge Media AB, Posten Norge AS, Preera, Prosten Enewald Widebecks Stiftelse, Ratos AB, Riksföreningen för Alkoholmottagningar, Sanford C Bernstein Limited, Stefan Dahlberg, Competenscompagniet, Stiftelsen Barn i Nöd, Stiftelsen IH, Stiftelsen Infinity, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Svipdag AB, Sylog Sverige AB, Systemverkstan, Ticmate AB, TV 4, Vagabond International AB, Veolia Transport Sverige AB, Volati AB och Wallenstam AB.

BILDER & FILM

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN:
Kvinna med två barn, Pierre Terdjman,Cosmos
Tillfällig sjukhussal, Camille Lepage
Flyktingar på bakgård, Juan Carlos Tomasi
Undersökning av ögon, Ton Koene
SYRIEN:
Flyktingar anländer, Paul Yon
Grupp barn i flyktingläger, Michael Goldfarb
SYDSUDAN:
All film från Sydsudan, Anders Birgersson och Peter Norrman
Flyktingar går genom läger, Yann Libessart
Mor, barn och MSF-personal, Yann Libessart
Plundrad klinik, Vikki Stienen
FILIPPINERNA:
Förödelse bland palmerna, Yann Libessart
Mamma med nyfödd, Yann Libessart
TUBERKULOS:
Stödsamtal på klinik, bild Christine de Middel
Svårt sjuk patient undersöks, Sami Siva
Tabletter, bild Sami Siva
KARTOR: Nasa

Övrigt bildmaterial producerat
av Läkare Utan Gränser.